Obchodné podmienky

Verzia s platná od 3. 4. 2017

1. Predmet

Comuto SA (ďalej len „BlaBlaCar“) vyvinula platformu zdieľania jázd (ďalej len „Spolujazdu“), ktorá je k dispozícii na webovej stránke na adrese www.sk.blablacar.com alebo vo forme mobilnej aplikácie, a ktorá je navrhnutá tak, aby zabezpečila kontakt vodičov idúcich do určitého miesta s cestujúcimi, ktorí idú rovnakým smerom s cieľom umožniť im zdieľanie jazdy, a teda aj s tým spojených nákladov (ďalej len ako „Platforma“).

Účelom týchto podmienok je regulácia prístupu a podmienok použitia platformy. Pozorne si ich prečítajte. Beriete na vedomie a uznávate, že BlaBlaCar nie je stranou žiadnej dohody, zmluvy alebo zmluvných vzťahov, akejkoľvek povahy, uzavretej medzi členmi jej platformy.

Kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť sa cez Facebook“ alebo „Registrácia e-mailovou adresou“ uznávate, že ste si prečítali a prijali všetky tieto všeobecné podmienky použitia.

2. Definície

V tomto dokumente,

Inzerát“ znamená inzerát o jazde pridaný na platforme vodičom;

BlaBlaCar“ je definovaný uvedený v článku 1 vyššie;

Podmienky“ znamenajú tieto podmienky;

Účet“ znamená účet, ktorý musí byť vytvorený za účelom stať sa členom a získať prístup k určitým službám, ktoré ponúka platforma;

Facebook účet“ je definovaný v článku 3.2 nižšie;

Vodič“ je člen využívajúci platformu, ktorý ponúka prepravu inej osobe výmenou za príspevok na náklady na jazdu a v čase, ktoré sú definované samotným vodičom;

Význam „Potvrdenie rezervácie“ je uvedený v článku 4.2.1 nižšie;

Význam „Členský obsah“ je uvedený v článku 11.2 nižšie;

Člen“ znamená akýkoľvek jednotlivec, ktorý si vytvoril účet na platforme;

Cestujúci“ znamená člen, ktorý prijal ponuku byť prepravovaný vodičom alebo prípadne osoba, v ktorej mene člen rezervoval miesto;

Príspevok na náklady“ znamená sumu peňazí za danú jazdu požadovanú vodičom a akceptovanú cestujúcim predstavujúcu príspevok na náklady na jazdu;

Miesto“ znamená sedadlo rezervované cestujúcim vo vozidle vodiča;

Význam „Platforma“ je uvedený v článku 1 vyššie;

Význam „Rezervácia“ je uvedený v článku 4.2.1 nižšie;

Služby“ znamená všetky služby, ktoré poskytuje BlaBlaCar prostredníctvom platformy;

Internetová stránka“ je webová stránka, ktorá je prístupná na adrese www.sk.blablacar.com;

význam „Úsek“ je uvedený v článku 4.1 nižšie;

Jazda“ je jazda, ktorá je predmetom inzerátu zverejneného na platforme vodičom, a v rámci ktorej súhlasí s prepravou cestujúcich výmenou za príspevok na náklady;

význam „Jazda s rezerváciou“ je uvedený v článku 4.2.1 nižšie;

význam „Jazda bez rezervácie“ je uvedený v článku 4.2.2 nižšie;

3. Registrácia na platforme a vytvorenie účtu

3.1. Podmienky registrácie na platforme

Platforma môže byť používaná osobami vo veku 18 a viac rokov. Registrácia neplnoletých osôb na platforme je prísne zakázaná. Prístupom, používaním alebo registráciou na platforme potvrdzujete, že ste vo veku 18 a viac rokov.

3.2. Vytvorenie účtu

Platforma umožňuje členom pridávanie a prezeranie inzerátov a vzájomnú komunikáciu za účelom rezervácie miesta. Ak nie ste registrovaný na platforme, môžete si prezerať inzeráty. Bez predchádzajúceho vytvorenia účtu a stania sa členom však nie je možné pridanie inzerátu alebo rezervácia miesta.

Ak chcete vytvoriť účet, môžete:

 • (i) buď vyplniť všetky povinné polia v registračnom formulári;
 • (ii) alebo sa prihlásiť k Facebook účtu prostredníctvom našej platformy (ďalej len ako váš „Facebook účet“). Pri použití takejto funkcie beriete na vedomie, že BlaBlaCar bude mať prístup k vášmu Facebook účtu, bude ho zverejňovať na platforme a bude z neho získavať určité informácie. Pomocou sekcie „Overenia“ vášho profilu môžete kedykoľvek odstrániť prepojenie vášho účtu a Facebook účtu. Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní vašich údajov z vášho Facebook účtu, prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov a zásady ochrany osobných údajov Facebooku.

Ak sa chcete zaregistrovať na platforme, musíte si prečítať a prijať tieto Zásady ochrany osobných údajov.

Pri vytváraní účtu bez ohľadu na zvolenú metódu súhlasíte s poskytovaním presných a pravdivých informácií a ich aktualizáciou prostredníctvom vášho profilu alebo upovedomenia BlaBlaCar s cieľom zaručenia ich relevantnosti a presnosti počas celej doby trvania zmluvných vzťahov s BlaBlaCar.

V prípade registrácie e-mailom súhlasíte, že heslo zvolené pri vytváraní účtu budete udržiavať v tajnosti a nikomu ho nezverejníte. Ak dôjde k strate alebo zverejneniu vášho hesla, musíte o tom bezodkladne informovať BlaBlaCar. Za používanie vášho účtu tretími osobami ste zodpovední, pokiaľ ste BlaBlaCar výslovne neupozornili na stratu, podvodné použitie treťou osobou alebo prezradenie hesla tretej osobe.

Súhlasíte, že v rámci vašej vlastnej identity alebo identity tretej osoby nebudete vytvárať alebo používať iné účty než tie, ktoré boli pôvodne vytvorené.

3.3. Overenie

BlaBlaCar môže za účelom transparentnosti, zlepšenia dôvery, alebo prevencie alebo odhaľovania podvodov zriadiť systém na overovanie niektorých z informácií, ktoré poskytujete vo vašom profile. Ide najmä o prípad, keď zadáte svoje telefónne číslo alebo nám poskytnete doklad totožnosti.

Uznávate a akceptujete, že akýkoľvek odkaz na platforme alebo v službách na „overené“ informácie, alebo akýkoľvek podobný termín, znamená len to, že člen úspešne prešiel overovacím postupom existujúcim na platforme alebo v službách s cieľom poskytnúť vám viac informácií o členovi, nad ktorým uvažujete, že s ním budete cestovať. BlaBlaCar nemôže zaručiť pravdivosť, spoľahlivosť alebo platnosť informácií, ktoré sú predmetom overovacieho postupu.

4. Využívanie služieb

4.1. Pridávanie inzerátov

Za predpokladu, že spĺňate podmienky uvedené nižšie, môžete ako člen na platforme vytvárať a pridávať inzeráty zadaním informácií o jazde, ktorú máte v úmysle vykonať (dátumy/časy, miesta stretnutia, príchod, počet ponúkaných miest, možnosti k dispozícii, suma príspevku na náklady, atď.).

Pri pridávaní inzerátu môžete uviesť zastávky v rámci jazdy, v ktorých súhlasíte so zastavením, vyzdvihnutím alebo vysadením cestujúcich. Úseky jazdy medzi týmito zastávkami v rámci jazdy alebo medzi jedným z týchto miest v rámci jazdy a nástupným miestom alebo výstupným miestom predstavujú „Úseky“.

Pridať inzerát ste oprávnení len vtedy, ak spĺňate všetky nasledujúce podmienky:

 • (i) ste držiteľom platného vodičského preukazu;
 • (ii) ponúkate len inzeráty s vozidlami, ktoré vlastníte alebo používate s výslovným súhlasom vlastníka a v každom prípade ste oprávnení k ich používaniu na účely spolujazdy;
 • (iii) ste a zostanete hlavným vodičom vozidla, ktoré je predmetom inzerátu;
 • (iv) vozidlo má platné poistenie tretích osôb, predovšetkým povinné zmluvné poistenie;
 • (v) nemáte žiadne kontraindikácie alebo zdravotnú nespôsobilosť na vedenie vozidla;
 • (vi) vozidlo, ktoré máte v úmysle použiť na jazdu, je osobné vozidlo so 4 kolesami a maximálne 7 sedadlami;
 • (vii) nemáte v úmysle pridať na platforme ďalší inzerát na rovnakú jazdu;
 • (viii) neponúkate viac miest, ako je počet dostupných sedadiel vo vozidle;
 • (ix) všetky ponúkané miesta majú bezpečnostný pás, aj keď je vozidlo schválené so sedadlami, ktoré nemajú bezpečnostný pás;
 • (x) používate vozidlo, ktoré je v dobrom technickom stave a je v súlade s platnými právnymi predpismi a zvyklosťami, najmä s platným osvedčením o technickej kontrole vozidla.

Uznávate, že ste výhradne zodpovední za obsah inzerátu, ktorý pridáte na platforme. V dôsledku toho vyjadrujete a zaručujete správnosť a pravdivosť všetkých informácií obsiahnutých vo vašom inzeráte a zaručujete sa za to, že absolvujete jazdu za podmienok popísaných vo vašom inzeráte.

Za predpokladu, že je váš inzerát v súlade s podmienkami, bude pridaný na platformu a bude tak viditeľný členom a všetkým návštevníkom, a to aj nečlenom vykonávajúcim vyhľadávanie na platforme alebo na webových stránkach alebo v mobilných aplikáciách partnerov BlaBlaCar. BlaBlaCar si podľa svojho uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia vyhradzuje právo kedykoľvek nepridať a odstrániť akýkoľvek inzerát, ktorý nie sú v súlade s podmienkami alebo ktorý považuje za škodlivý pre jej imidž, imidž platformy alebo služieb.

Uznávate a prijímate, že kritériá, ktoré sú brané do úvahy pri klasifikácii a poradí zobrazenia vášho inzerátu medzi ostatnými inzerátmi, sú výhradne na uvážení BlaBlaCar.

4.2. Rezervácia miesta

Metódy rezervácie miesta závisia od povahy predpokladanej jazdy. U niektorých jázd BlaBlaCar zriadila on-line rezervačný systém.

4.2.1. Jazda s rezerváciou

BlaBlaCar zriadila pri niektorých jazdách ponúkaných na platforme („Jazdy s rezerváciou“) on-line systém rezervácie miest („Rezervácia“).

Spôsobilosť jazdy pre systém rezervácie výhradne zostáva na uvážení BlaBlaCar, ktorá si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky.

Keď má cestujúci záujem o inzerát, u ktorého je možnosť rezervácie, môže vykonať on-line žiadosť o rezerváciu. Táto žiadosť o rezerváciu je buď (i) prijatá automaticky (ak vodič zvolil pri pridávaní svojho inzerátu túto možnosť ) alebo je (ii) manuálne potvrdená vodičom. Po overení žiadosti o rezerváciu vodičom cestujúci (ak je žiadosť prijatá) dostane potvrdenie rezervácie („Potvrdenie rezervácie“).

Ak ste vodič a pri pridávaní Vášho inzerátu ste si zvolili manuálne spravovanie žiadostí o rezerváciu, ste povinní odpovedať na žiadosť o rezerváciu v časovom rámci stanovenom cestujúcim pri žiadosti o rezerváciu. V opačnom prípade žiadosť o rezerváciu automaticky vyprší.

BlaBlaCar odošle v čase potvrdenia rezervácie telefónne číslo vodiča (ak ste cestujúci) alebo cestujúceho (ak ste vodič). Potom ste výhradne zodpovední za plnenie zmluvy, ktorá vás zaväzuje k ostatným členom.

4.2.2. Jazda bez rezervácie

Pri jazdách, ktoré nemajú možnosť systému rezervácie miesta („Jazdy bez rezervácie“), BlaBlaCar ponúka službu, ktorá cestujúcemu umožňuje poslať správu vodičovi o jazde, o ktorú môže mať záujem. V čase odoslania tejto správy vám BlaBlaCar odošle telefónne číslo vodiča (ak ste cestujúci) alebo cestujúceho (ak ste vodič), ak člen súhlasil so zobrazením jeho/jej telefónneho čísla. Potom ste výhradne zodpovední za dohodnutie detailov jazdy s iným členom a sám preberáte riziká spojené so zrušením, zmenou detailov jazdy a nezaplatením príspevku na náklady.

4.2.3. Viazanosť na meno pri rezervácii miesta a podmienky použitia služieb v mene tretej osoby

Akékoľvek použitie služieb zo strany cestujúceho alebo vodiča je viazané na konkrétne meno. Vodič a cestujúci musia zodpovedať identite oznámenej spoločnosti BlaBlaCar a ostatným členom, ktorí sa zúčastňujú jazdy.

BlaBlaCar aj napriek tomu umožňuje svojim členom rezerváciu jedného alebo viacerých miest pre tretiu stranu. V tomto prípade sa zaväzujete, že vodičovi v čase rezervácie alebo pri odosielaní správy vodičovi (v prípade jazdy bez rezervácie) presne uvediete krstné mená, vek a telefónne číslo osoby, v mene ktorej ste rezervovali miesto. Rezervácia miesta pre maloletú osobu mladšiu ako 13 rokov, ktorá cestuje sama, je prísne zakázaná. V prípade rezervácie miesta pre maloletú osobu vo veku nad 13, ktorá cestuje sama, sa zaväzujete vyžiadať si predchádzajúci súhlas vodiča a poskytnúť mu riadne vyplnený a podpísaný súhlas jeho/jej zákonných zástupcov.

Platforma je určená na rezerváciu miest pre osoby. Rezervácia miesta na prepravu akéhokoľvek objektu, balíčka, zvieraťa cestujúceho samostatne alebo akéhokoľvek materiálneho predmetu je zakázaná.

Okrem toho je zakázané zverejňovať inzerát na alebo menom iného vodiča.

4.3. Systém hodnotenia

4.3.1. Postup

BlaBlaCar vám odporúča napísať hodnotenie vodiča (ak ste cestujúci) alebo cestujúceho (ak ste vodič), s ktorým ste cestovali alebo s ktorým ste mali cestovať. Hodnotenie ale nemôžete napísať na ďalšieho cestujúceho, ak ste bol cestujúci, alebo na člena, s ktorým ste necestovali alebo s ktorým ste nemali cestovať.

Vaše hodnotenie a hodnotenie napísané iným členom o vás, ak existuje, sú viditeľné a zverejnené na platforme krátko po týchto obdobiach: (i) ihneď potom, ako ste obaja napísali hodnotenie alebo (ii) po uplynutí doby 14 dní po prvom hodnotení.

Máte možnosť reagovať na hodnotenie, ktoré na vás vo vašom profile napísal iný člen, so 14-dňovým oneskorením po dátume prijatia hodnotenia. Hodnotenie a vaša odpoveď budú podľa potreby zverejnené vo vašom profile.

4.3.2. Moderácia

Uznávate a akceptujete fakt, že BlaBlaCar si vyhradzuje právo nezverejnenia alebo vymazania akéhokoľvek hodnotenia, otázky, komentára alebo odpovede, ak zváži, že ich obsah porušuje tieto podmienky.

4.3.3. Obmedzenie

BlaBlaCar si vyhradzuje právo pozastaviť váš účet, obmedziť váš prístup k službám alebo ukončiť tieto podmienky v prípade, (i) ak ste dostali najmenej tri hodnotenia a (ii) ak je priemerné hodnotenie, ktoré ste dostali, je menšie alebo rovné 3.

5. Finančné podmienky

5.1. Príspevok na náklady

Príspevok na náklady určujete vy ako vodič na vašu výhradnú zodpovednosť. Zarábanie akýmkoľvek spôsobom pomocou našej platformy je prísne zakázané. V dôsledku toho súhlasíte s obmedzením príspevku na náklady, ktorý žiadate od vašich cestujúcich, na úhradu nákladov na jazdu, ktoré vám skutočne vzniknú. V opačnom prípade vy sami ponesiete riziká reklasifikácie transakcie uskutočnenej prostredníctvom platformy.

Pri pridávaní inzerátu vám BlaBlaCar navrhne sumu príspevku na náklady, ktorá najmä zohľadňuje povahu jazdy a prejdenú vzdialenosť. Táto suma je daná len ako návod a je len na vás, či ju zvýšite alebo znížite, aby ste zohľadnili náklady na jazdu, ktoré vám skutočne vzniknú. Aby sa zabránilo zneužívaniu, BlaBlaCar obmedzuje možnosť úpravy príspevku na náklady.

5.2. Zaokrúhľovania

Uznávate a akceptujete fakt, že BlaBlaCar môže podľa svojho uváženia zaokrúhliť príspevok na náklady smerom nahor alebo nadol.

5.3. Zaplatenie príspevku na náklady vodičovi

Cestujúci sa zaväzuje zaplatiť príspevok na náklady vodičovi najneskôr na výstupnom mieste.

Vodič sa zaväzuje, že nebude pred začiatkom jazdy požadovať vyplatenie celého príspevku alebo časti príspevku na náklady.

6. Nekomerčný a neobchodný účel služieb a platformy

Súhlasíte s tým, že služby a platformu budete používať len na neobchodnom a nekomerčnom základe na skontaktovanie sa s ľuďmi, ktorí chcú s vami cestovať.

Ako vodič súhlasíte s tým, že nebudete požadovať príspevok na náklady, ktorý je vyšší, než sú skutočne vzniknuté náklady a ktorý môže vytvárať zisk, pričom je stanovené, že v rámci zdieľania nákladov budete ako vodič musieť znášať vlastnú časť nákladov na jazdu. Ste výhradne zodpovední za výpočet nákladov, ktoré vám vzniknú na jazdu a za kontrolu, že suma požadovaná od vašich cestujúcich neprekračuje skutočne vzniknuté náklady (s výnimkou vášho podielu na nákladoch).

BlaBlaCar si vyhradzuje právo pozastaviť váš účet v prípade, ak používate vozidlo riadené osobným vodičom, iné podnikateľské vozidlo, taxi alebo služobné vozidlo a vďaka tomu zarábate na platforme. Súhlasíte s tým, že BlaBlaCar poskytnete na základe jej jednoduchej žiadosti, kópiu osvedčenia o evidencii vozidla a/alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje, že ste oprávnení používať toto vozidlo na platforme a že na tom nezarábate.

BlaBlaCar si tiež vyhradzuje právo pozastaviť váš účet, obmedziť vám prístup k službám, alebo ukončiť tieto podmienky, v prípade aktivity na platforme, ktorá vzhľadom na povahu ponúkaných jázd, ich frekvenciu, počet prepravených cestujúcich a požadovaný príspevok na náklady, vám vytvára zisk, alebo z akéhokoľvek dôvodu, na základe ktorého sa BlaBlaCar domnieva, že na platforme vytvárate zisk.

7. Zrušenie

Ak pred odchodom dôjde k zrušeniu vinou cestujúceho, mieso (-a) zrušené cestujúcim sa automaticky sprístupnia ostatným cestujúcim, ktorí si ich môžu on-line rezervovať, čo znamená, že sa riadia týmito podmienkami.

8. Správanie používateľov platformy a členov

8.1. Záväzok všetkých používateľov platformy

Uznávate, že ste výhradne zodpovední za rešpektovanie všetkých zákonov, predpisov a povinnosti týkajúcich sa používania platformy.

Okrem toho sa pri použití platformy a pri jazdách zaväzujete:

 • (i) nepoužívať platformu na profesionálne, komerčné alebo zárobkové účely;
 • (ii) neposielať BlaBlaCar (najmä po vytvorení alebo aktualizácii vášho účtu) alebo ostatným členom akékoľvek nepravdivé, zavádzajúce, škodlivé alebo podvodné informácie;
 • (iii) v žiadnom prípade na platforme vyjadrovať a ani sa správať, alebo na ňu pridávať akýkoľvek obsah hanlivej, poškodzujúcej, obscénnej, pornografickej, vulgárnej, urážlivej, agresívnej, nemiestnej, nevyžiadanej, násilnej, výhražnej, obťažujúcej, rasistickej či xenofóbnej povahy, alebo so sexuálnymi konotáciami, s podnecovaním k násiliu, diskriminácii alebo nenávisti, k povzbudzovaniu k činnosti alebo používaniu zakázaných látok alebo všeobecnejšie obsah, ktorý je v rozpore s cieľmi tejto platformy, ktorý by mohol porušovať práva BlaBlaCar alebo tretej osoby alebo je v rozpore s dobrými mravmi;
 • (iv) neporušovať práva a imidž BlaBlaCar, najmä jej práva duševného vlastníctva;
 • (v) neotvoriť si na platforme viac ako jeden účet a neotvoriť si účet na meno tretej osoby;
 • (vi) nesnažiť sa obchádzať on-line systém rezervácie platformy, najmä pokúšaním sa odoslať inému členovi vlastné kontaktné údaje, aby vykonal rezerváciu mimo platformy;
 • (vii) nekontaktovať iného člena, a to najmä prostredníctvom platformy, za iným účelom, aký vymedzujú podmienky pre zdieľanie jázd;
 • (viii) podrobiť sa týmto podmienkam a zásadám ochrany osobných údajov.

8.2. Záväzky vodiča

Ak platformu používate ako vodič, okrem tohto sa ďalej zaväzujete:

 • (i) dodržiavať všetky zákony a predpisy vzťahujúce sa na jazdu a vozidlo, najmä mať v čase jazdy zo zákona povinné platné zmluvné poistenie a byť držiteľom platného vodičského preukazu
 • (ii) overiť si, či sa vaše poistenie vzťahuje na zdieľanie jázd a či sú vaši cestujúci vo vašom vozidle považovaní za tretie osoby a sú preto počas celej jazdy, aj cezhraničnej, kryté poistením
 • (iii) neriskovať pri jazde, nepožívať alebo nepoužívať akýkoľvek výrobok, ktorý môže oslabiť vašu pozornosť a vaše schopnosti ostražitého a úplne bezpečného vedenia vozidla;
 • (iv) pridávať len inzeráty, ktoré zodpovedajú skutočne plánovaným jazdám;
 • (v) uskutočniť jazdu tak, ako je popísaná v inzeráte (najmä s ohľadom na použitie alebo nepoužitie diaľnice), ako aj rešpektovať časy a miesta dohodnuté s ostatnými členmi (najmä nástupné a výstupné miesta);
 • (vi) nebrať viac cestujúcich, ako je počet miest uvedený v inzeráte;
 • (vii) používať vozidlo, ktoré je v dobrom stave a je v súlade s platnými právnymi predpismi a zvyklosťami, najmä s platným osvedčením o technickej kontrole vozidla;
 • (viii) predložiť BlaBlaCar alebo akémukoľvek cestujúcemu, ktorý o to požiada, váš vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla, potvrdenie o poistení, osvedčenie o technickej kontrole vozidla a akýkoľvek doklad preukazujúci vašu schopnosť používať na platforme vozidlo ako vodič;
 • (ix) v prípade omeškania alebo zmeny času alebo jazdy bezodkladne informovať vašich cestujúcich;
 • (x) v prípade cezhraničnej jazdy držať a uchovávať pre cestujúceho a pre akýkoľvek iný orgán, ktorý o to môže požiadať, akýkoľvek dokument preukazujúci vašu identitu a vaše právo na prekročeniu hranice;
 • (xi) počkať na cestujúcich na dohodnutom mieste stretnutia po dobu najmenej 15 minút po dohodnutom čase;
 • (xii) nepridávať na účely zdieľania jázd inzerát s vozidlom, ktoré vám nepatrí, alebo ktoré nie ste oprávnení používať;
 • (xiii) zabezpečiť, aby ste mohli byť vašimi cestujúcimi telefonicky kontaktovaní na čísle evidovanom vo vašom profile;
 • (xiv) nevytvárať prostredníctvom platformy žiadny zisk;
 • (xv) nemať žiadne kontraindikácie alebo zdravotnú nespôsobilosť na vedenie vozidla
 • (xvi) počas jazdy sa správať primerane a zodpovedne a v súlade s duchom spolujazdy;
 • (xvii) neodmietnuť akúkoľvek rezerváciu na základe rasy, farby pleti, etnického pôvodu, národnosti, náboženstva, sexuálnej orientácie, rodinného stavu, zdravotného postihnutia, fyzického vzhľadu, tehotenstva, osobitnej zraniteľnosti vzhľadom k ich ekonomickej situácii, mena, bydliska, zdravotného stavu, politického presvedčenia, veku;
 • (xviii) zabezpečiť, aby ste mohli byť vašimi cestujúcimi telefonicky kontaktovaní na čísle evidovanom vo vašom profile, a to aj na mieste vyzdvihnutia.

8.3. Záväzky cestujúcich

Ak platformu používate ako cestujúci, zaväzujete sa:

 • (i) počas jazdy sa vhodne správať tak, aby ste nerušili koncentráciu alebo jazdu vodiča alebo pokoj a pohodu ostatných cestujúcich;
 • (ii) rešpektovať vozidlo vodiča a jeho čistotu;
 • (iii) v prípade meškania bezodkladne informovať vodiča;
 • (iv) zaplatiť vodičovi dohodnutý príspevok na náklady;
 • (v) počkať na vodiča na dohodnutom miesto stretnutia po dobu najmenej 15 minút po dohodnutom čase;
 • (vi) predložiť BlaBlaCar alebo akémukoľvek vodičovi, ktorý o to požiada, váš občiansky preukaz alebo akýkoľvek iný doklad preukazujúci vašu totožnosť;
 • (vii) neprevážať počas jazdy akýkoľvek predmet, tovar, látku alebo zviera, ktoré by mohlo brániť v jazde a rušiť koncentráciu vodiča, alebo ktorý má takú povahu, že jeho držanie alebo preprava je v rozpore s platnými právnymi predpismi;
 • (viii) v prípade cezhraničnej jazdy držať a uchovávať pre vodiča a pre akýkoľvek iný orgán, ktorý o to môže požiadať, akýkoľvek dokument preukazujúci vašu identitu a vaše právo na prekročeniu hranice;
 • (ix) zabezpečiť, aby ste mohli byť vaším vodičom telefonicky kontaktovaní na čísle evidovanom vo vašom profile, a to aj na mieste vyzdvihnutia.

Ak ste za tretie osoby vykonali rezerváciu jedného alebo viacerých miest, v súlade s ustanovením článku 4.2.3 vyššie, sa zaručujte za rešpektovanie ustanovení tohto článku a všeobecne týchto podmienok touto treťou osobou. BlaBlaCar si vyhradzuje právo pozastaviť váš účet, obmedziť vám prístup k službám, alebo ukončiť tieto podmienky, v prípade porušenia treťou osobou, v mene ktorej ste na základe týchto podmienok rezervovali miesto.

9. Pozastavenie účtov, obmedzenie prístupu a ukončenie

Vaše zmluvné vzťahy s BlaBlaCar môžete bez nákladov a bez dôvodu ukončiť kedykoľvek. K tomu stačí prejsť na kartu vášho profilu „Zrušiť účet“.

V prípade (i) vášho porušenia týchto podmienok, vrátane, ale s obmedzením sa na vaše povinnosti ako člena uvedené v článkoch 6 a 8 vyššie, (ii) prekročenia limitu uvedeného v článku 4.3.3 vyššie, alebo (iii) ak má BlaBlaCar skutočný dôvod sa domnievať, že je nevyhnutná ochrana jej bezpečnosti a jej integrity, a tiež bezpečnosti a integrity členov alebo tretích osôb, alebo za účelom predchádzania podvodom alebo vyšetrovaniam, si BlaBlaCar vyhradzuje právo:

 • (i) s okamžitou účinnosťou a bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť podmienky, ktoré vás viažu s BlaBlaCar; a/alebo
 • (ii) zabrániť pridaniu, alebo odstráneniu akéhokoľvek hodnotenia, inzerátu, správy, obsahu, žiadosti o rezerváciu alebo akéhokoľvek obsahu pridaného na platformu; a/alebo
 • (iii) obmedziť váš prístup a vaše používanie platformy; a/alebo
 • (iv) dočasne alebo trvalo pozastaviť váš účet.

Ak je to nevyhnutné, budete upozornení na zavedenie takéhoto opatrenia, aby vám bolo umožnené poskytnúť BlaBlaCar vysvetlenie. BlaBlaCar na základe vlastného uváženia rozhodne, či zruší alebo nezruší zavedené opatrenia.

10. Osobné údaje

V súvislosti s používaním platformy bude BlaBlaCar zhromažďovať a spracovávať niektoré z vašich osobných údajov. Používaním platformy a registráciou ako člena uznávate a akceptujete spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou BlaBlaCar v súlade s platnými právnymi predpismi a ustanoveniami Zásad ochrany osobných údajov.

11. Duševné vlastníctvo

11.1. Obsah zverejnený spoločnosťou BlaBlaCar

Okrem obsahov poskytnutých svojimi členmi je BlaBlaCar jediným držiteľom všetkých práv duševného vlastníctva vzťahujúcich sa k tejto službe, platforme, ich obsahu (najmä texty, obrázky, vzory, logá, videá, zvuky, dáta, grafika) a softvéru a databázam, ktoré zabezpečujú ich prevádzku.

BlaBlaCar vám udeľuje nevýhradné, osobné a neprenosné právo na používanie platformy a služieb na osobné a súkromné použitie, na nekomerčnom základe a v súlade s cieľmi platformy a služieb.

Akékoľvek iné použitie alebo využitie platformy a služieb a ich obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu BlaBlaCar je zakázané. Obzvlášť máte zakázané:

 • (i) reprodukovanie, úpravy, prispôsobenie, distribúciu, verejné reprezentovanie a šírenie platformy, služieb a obsahu, s výnimkou prípadov s výslovným povolením spoločnosťou BlaBlaCar;
 • (ii) dekompiláciu a reverzné inžinierstvo platformy alebo služieb, s výnimkami ustanovenými textami, ktoré sú v platnosti;
 • (iii) extrahovanie alebo pokus o extrahovanie (najmä pri použití robotov na dolovanie údajov alebo iného podobného nástroja na zber údajov) podstatnej časti údajov platformy.

11.2. Obsah, ktorý zverejníte na platforme

S cieľom umožniť poskytovanie služieb a v súlade s účelom platformy udeľujete spoločnosti BlaBlaCar nevýhradnú licenciu na používanie obsahu a údajov, ktoré poskytujete v rámci vášho používania služieb (ďalej len ako váš „Členský obsah“). S cieľom umožniť BlaBlaCar distribuovať a zverejniť obsah platformy cez digitálne siete a v súlade s akýmkoľvek komunikačným protokolom (najmä internet a mobilná sieť), môžete BlaBlaCar udeliť povolenie pre celý svet a po celú dobu trvania vašich zmluvných vzťahov s BlaBlaCar, reprodukovať, reprezentovať, prispôsobovať a prekladať váš členský obsah takto:

 • (i) oprávňujete BlaBlaCar reprodukovať celý alebo časť vášho členského obsahu na akomkoľvek známom alebo doteraz neznámom digitálnom záznamovom médiu, a to najmä na akomkoľvek serveri, pevnom disku, na pamäťovej karte alebo akomkoľvek inom rovnocennom médiu, v akomkoľvek formáte a akýmkoľvek známym alebo doteraz neznámym spôsobom, a to v rozsahu potrebnom na akékoľvek ukladanie, zálohovanie, prenos alebo sťahovanie spojené s fungovaním platformy a poskytovaním služby;
 • (ii) oprávňujete BlaBlaCar upraviť a preložiť členský obsah a reprodukovať tieto úpravy na všetkých súčasných alebo budúcich digitálnych médiách, uvedených v bode (i), s cieľom poskytovania služieb, a to najmä v rôznych jazykoch. Toto právo zahŕňa najmä možnosť vykonávania zmien formátovania vášho členského obsahu, pokiaľ ide o vaše morálne právo, za účelom rešpektovania grafickej charty platformy a/alebo zaistenia jeho technickej zlučiteľnosti s ohľadom na jeho zverejňovanie prostredníctvom platformy.

12. Úloha BlaBlaCar

Platforma predstavuje on-line platformu, na ktorej môžu členovia vytvárať a pridávať inzeráty na jazdy za účelom spolujazdy. Tieto inzeráty si môžu prezrieť najmä ostatní členovia, aby si zistili podmienky jazdy a prípadne si priamo rezervovali miesto v danom vozidle s členom, ktorý pridal inzerát na platformu.

Používaním platformy a akceptovaním týchto podmienok uznávate, že BlaBlaCar nie je stranou akejkoľvek dohody uzavretej medzi vami a ostatnými členmi za účelom zdieľania nákladov súvisiacich s jazdou.

BlaBlaCar nemá žiadnu kontrolu nad správaním sa svojich členov a používateľov platformy. Nevlastní, nevyužíva, nedodáva alebo nespravuje vozidlá, ktoré sú predmetom inzerátu, a neponúka na platforme žiadne jazdy.

Uznávate a akceptujete fakt, že BlaBlaCar nekontroluje platnosť, pravdivosť alebo zákonnosť inzerátov, miest a ponúkaných jázd. V rámci svojej funkcie prostredníka zdieľania jázd BlaBlaCar neposkytuje žiadne prepravné služby a nepôsobí vo funkcii prepravcu; úloha BlaBlaCar je obmedzená na uľahčenie prístupu k platforme.

Členovia (vodiči alebo cestujúci) konajú v ich výlučnej a plnej zodpovednosti.

V rámci svojej funkcie prostredníka BlaBlaCar nemôže byť zodpovedná za efektívny výskyt jazdy, a to najmä z dôvodu:

 • (i) chybných informácií týkajúcich sa jazdy a jej podmienok oznámených vodičom v jeho inzeráte alebo akýmkoľvek iným spôsobom;
 • (ii) zrušenia alebo zmeny jazdy členom;
 • (iii) nezaplatenia príspevku na náklady cestujúcim v rámci jazdy bez rezervácie;
 • (iv) správania sa jej členov počas, pred alebo po jazde.

13. Fungovanie, dostupnosť a funkčnosť platformy

BlaBlaCar sa maximálnym možným spôsobom snaží zachovať platformu prístupnú 7 dní v týždni a 24 hodín denne. Napriek tomu môže byť prístup k platforme bez predchádzajúceho upozornenia dočasne pozastavený z dôvodu technickej údržby, migrácie, aktualizácie, v dôsledku výpadku alebo obmedzenia spojeného s prevádzkou siete.

BlaBlaCar si okrem toho na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo zmeniť alebo pozastaviť celý prístup na platformu alebo jeho časť, alebo jej funkčnosť.

14. Úprava podmienok

Tieto podmienky a dokumenty integrované odkazom vyjadrujú úplnú dohodu medzi vami a BlaBlaCar ohľadom užívania služieb. Akýkoľvek iný dokument, najmä akákoľvek zmienka o platforme (často kladené otázky, atď.), slúžia len na účely všeobecných zásad.

BlaBlaCar môže tieto podmienky upraviť za účelom prispôsobenia sa svojmu technologickému a komerčnému prostrediu a zosúladenia s platnými právnymi predpismi. Akákoľvek zmena týchto podmienok bude zverejnené na platforme s uvedením dňa nadobudnutia účinnosti, a pred začiatkom ich platnosti budete upozornení spoločnosťou BlaBlaCar.

15. Rozhodné právo – Spor

Tieto podmienky sú písané v slovenčine a podliehajú slovenskému právu.

V prípade potreby môžete tiež predložiť vaše sťažnosti týkajúce sa našej platformy alebo našich služieb na platforme pre riešenie sporov, umiestnenej on-line Európskou komisiou, ktorá je prístupná tu. Európska komisia odošle vašu sťažnosť príslušnému národnému ombudsmanovi. V súlade s pravidlami platnými pre mediáciu ste za účelom dosiahnutia priateľského vyriešenie pred akoukoľvek žiadosťou o mediáciu povinní písomne upovedomiť BlaBlaCar o akomkoľvek spore.

16. Právne oznámenia

Platforma je publikovaná spoločnosťou Comuto SA, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním 131 962 087 EUR, je zapísaná do obchodného registra v Paríži pod číslom 491.904.546 (identifikačné číslo pre DPH: FR76491904546), má sídlo na adrese 84, avenue de la République, 75011 Paris (Francúzsko) a je zastúpená svojím predsedom Frédéricom Mazzellom, zodpovedným zástupcom webovej platformy.

Internetová stránka je hostovaná na serveroch Comuto SA.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na Comuto SA prostredníctvom tohto kontaktného formulára.

____________________________________________________________________________________________

Predchádzajúca verzia

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky využívania služieb

1.1 Rozsah a definície
Tieto Všeobecné podmienky využívania služieb platia pre všetky služby, ktoré poskytuje Comuto SA (spoločnosť registrovaná vo Francúzsku pod číslom RCS Paris 491904546, so sídlom: 84 avenue de la République, 75011 Paris, Francúzsko) (ďalej len “BlaBlaCar”)

BlaBlaCar vlastní a prevádzkuje webovú stránku https://sk.blablacar.com

Definované pojmy

BlaBlaCar“ je Comuto SA, spoločnosť, ktorá administruje služby spájania vodičov so spolujazdcami na účely spoločnej jazdy na Stránke a akíkoľvek jej partneri či skupina alebo pridružené spoločnosti.

Podmienky“ sú tieto Všeobecné podmienky využívania služieb, vrátane Predpisu o ochrane osobných údajov.

Príspevok na náklady“ je suma vo výške, ktorú stanoví Vodič v súvislosti s Cestou a ktorú má uhradiť Spolujazdec ako svoj príspevok na pokrytie nákladov na Cestu.

Vodič“ je fyzická osoba, ktorá používa Stránku na účely poskytovania Spolujazdy Spolujazdcovi a na prepravu daného Spolujazdca do daného cieľa cesty v dohodnutom čase za Príspevok na náklady.

Spolujazdec“ je fyzická osoba, ktorá súhlasila s cestovaním s Vodičom pomocou Služby.

Spolujazda“ je použitie Vozidla na Cestu, počas ktorej Vodič zároveň zabezpečí odvoz Spolujazdca za Príspevok na náklady.

Služba“ je akákoľvek služba, ktorá sa poskytuje prostredníctvom Stránky akémukoľvek Používateľovi.

Stránka“ je https://sk.blablacar.com a akákoľvek iná webstránka alebo s ňou súvisiace mobilné alebo iné aplikácie, ktoré upravuje, spravuje alebo prevádzkuje BlaBlaCar sama alebo v spolupráci s ďalšími a ktorá ponúka podobné služby, vrátane mikrostránok alebo podstránok ponúkaných prostredníctvom tejto webstránky či aplikácie.

Cesta“ je daná cesta, v súvislosti s ktorou sa Vodič dohodol so Spolujazdcom na transakcii prostredníctvom Stránky.

Používateľ“ je Spolujazdec, Vodič alebo akýkoľvek iný používateľ Stránky.

Používateľský účet“ je účet na Stránke, ktorý si otvoril Používateľ a ktorý používa na účely prístupu k Službe poskytovanej na Stránke.

Vozidlo“ je vozidlo, ktoré Vodič ponúka na zabezpečenie Spolujazdy.
1.2 Súhlas s Podmienkami
Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky formy využitia Stránky. Používaním Stránky Používatelia vyjadrujú svoj súhlas s Podmienkami v ich celosti, a to aj v prípade, že Používateľ si nevytvorí Používateľský účet.

Bez vyjadrenia súhlasu s Podmienkami v ich celosti nebude umožnený prístup k Službám. Žiaden Používateľ nie je oprávnený vyjadriť súhlas len s časťou Podmienok. Všetci Používatelia súhlasia s tým, že ich osobné údaje môžu byť spracúvané v súlade s https://sk.blablacar.com/blog/predpis-o-ochrane-sukromia-a-osobnych-udajov.

V prípade, že ktorýkoľvek Používateľ nedodrží ktorúkoľvek časť Podmienok si BlaBlaCar vyhradzuje právo zrušiť príslušný Používateľský účet a zablokovať alebo zrušiť poskytovanie Služieb danému Používateľovi bez predchádzajúceho oznámenia.

Dohodu o poskytovaní Spolujazdy uzatvárajú medzi sebou Vodiči a Spolujazdci a BlaBlaCar nie je stranou týchto dohôd či dojednaní medzi nimi.

Účelom týchto Podmienok má byť ustanovenie záväzných práv a povinností pre Používateľov.

1.3 Zmena Podmienok, Stránky a Služby
BlaBlaCar si  vyhradzuje právo kedykoľvek Podmienky zmeniť. Okrem toho je BlaBlaCar oprávněn zmeniť či upraviť Služby, ktoré sa poskytujú prostredníctvom Stránky, funkcionalitu Stránky a/alebo vzhľad a grafickú úpravu Stránky, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia a bez toho, aby mala v tejto súvislosti akúkoľvek zodpovednosť voči Používateľom.

Akákoľvek zmena či úprava Stránky, Služieb alebo Podmienok nadobudne účinnosť okamihom zverejnenia príslušnej zmeny či úpravy na Stránke.

V prípade, že Používatelia využijú akúkoľvek Službu poskytovanú prostredníctvom Stránky po zverejnení zmenených Podmienok sa má za to, že s týmito zmenenými Podmienkami vyjadrili svoj súhlas. Zmeny sa nevzťahujú na žiadne rezervácie, ktoré boli vykonané pred zverejnením zmenených Podmienok.

2. Využívanie Služby

2.1 Používateľský účet a správnosť údajov
Na účely využitia Služieb je každý Používateľ povinný vytvoriť si Používateľský účet, pričom sa zaväzuje, že poskytne všetky osobné údaje, ktoré bude BlaBlaCar požadovať. Používatelia budú najmä povinní poskytnúť údaje v rozsahu svojho mena, priezviska, veku, oslovenia, platného telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Využiť Stránku môžu len tí Používatelia, ktorí v čase svojej registrácie dosiahli vek minimálne 18 rokov.

Používatelia súhlasia a zaväzujú sa, že údaje, ktoré poskytnú BlaBlaCar pri zriaďovaní si svojho Používateľského účtu a kedykoľvek inokedy budú vo všetkých ohľadoch pravdivé, úplné a správne. Používatelia sa ďalej zaväzujú, že všetky údaje, ktoré poskytnú BlaBlaCar alebo ktoré budú zverejnené na Stránke v súvislosti s akoukoľvek Cestou, Vozidlom či Spolujazdou budú pravdivé, úplné a správne.

BlaBlaCar nie je zodpovedná voči žiadnemu Používateľovi v prípade, že akékoľvek údaje, ktoré Používateľ poskytol (vrátane – pre odstránenie pochybností – iného Používateľa) neboli úplné, správne alebo boli zavádzajúce či klamlivé.

Pokiaľ na to nedala BlaBlaCar svoj výslovný súhlas, každý Používateľ môže mať len jeden Používateľský účet. Žiaden Používateľský účet nie je možné zriadiť za iného ani na účely predstierania inej identity.

Akékoľvek porušenie týchto Podmienok bude mať za  následok okamžité zablokovanie Používateľského účtu Používateľa, ktorému môže byť znemožnený prístup k akýmkoľvek ďalším Službám.

2.2 Zákaz výkonu komerčnej činnosti a postavenie BlaBlaCar
Stránka a Služba slúžia výlučne na poskytovanie online platformy, ktorá spája Vodičov so Spolujazdcami na účely osobného odvozu a spolujazdy. Stránka a Služba nesmie byť používaná na spájanie Vodičov so Spolujazdcami na účely poskytovania služieb odvozu, ponúkania či prijímania služieb odvozu vozidlom na účely vytvorenia zisku alebo v akomkoľvek inom komerčnom kontexte ani v kontexte výkonu povolania.

Vodičom nesmie plynúť z Cesty žiaden zisk. Službu a Príspevok na náklady sú oprávnení použiť len na úhradu nákladov Vodiča a nesmú ju použiť na vytvorenie žiadneho zisku pre Vodiča. Vodič nie je oprávnený dosiahnuť žiaden zisk z titulu výšky Príspevku na náklady, jednotlivých druhov Ciest v ponuke Vodiča, frekvencie Ciest alebo počtu odvezených Spolujazdcov. Uvedené sa týka všetkých činností, dohôd a Služieb, ktoré boli rezervované pomocou Stránky a akýchkoľvek ďalších služieb či činností, ktoré si medzi sebou dohodne Vodič a Spolujazdec.

Vodič nesmie poskytnúť žiadnemu Spolujazdcovi žiadne doplnkové služby za zisk či zárobok (a Spolujazdec nesmie poskytnutie týchto služieb prijať ani o ne požiadať), vrátane doručovania balíkov, prístavného/stojného, výstupu z vozidla a nástupu do vozidla na ďalších miestach a zberu ďalších cestujúcich (okrem Spolujazdca).

Všetky Cesty, miesta vyzdvihnutia pasažierov a ciele ciest musia byť vopred dohodnuté prostredníctvom Stránky. Vodiči nesmú vyzdvihnúť žiadneho Spolujazdca z žiadneho miesta, ktoré nebolo vopred dohodnuté so Spolujazdcom prostredníctvom Stránky.

Užívatelia sa  týmto upozorňujú na skutočnosť, že používanie Stránky na komerčné účely či na účely výkonu povolania môže viesť k neplatnosti poistenia Vodiča. Zodpovednosť BlaBlaCar je v súlade s týmito Podmienkami obmedzená a BlaBlaCar nie je najmä zodpovedná za žiadne porušenie akejkoľvek dohody či dojednania medzi Používateľmi, ani za porušenie týchto Podmienok zo strany akéhokoľvek Používateľa, a to aj v prípade, že ktorýkoľvek Vodič (v rozpore s týmito Podmienkami) ponúka Služby prostredníctvom Stránky na komerčné účely či na účely výkonu povolania (čím sa vystavuje riziku straty platnosti svojho poistenia). Používatelia sami zodpovedajú za to, aby dbali na to, že služby súvisiace s poskytovaním odvozu tým istým vozidlom nebudú poskytované na komerčnej báze.

BlaBlaCar si zároveň vyhradzuje právo uzavrieť alebo suspendovať účet ktoréhokoľvek Používateľa, ktorý využíva k spolujazde služobné Vozidlo. Služobným Vozidlom sa rozumie okrem iného taxi, dodávka využívaná na pracovné úkony, kamión alebo autobus či služobné auto, kde sú náklady na prevádzku Vozidla hradené zamestávateľom. V takomto prípade vodič generuje zisk prijímaním príspevku na jazdu využívaním služieb Stránky.
V prípade pochybností je BlaBlaCar oprávnený požiadať Vodiča o zaslanie kópie dokumentov preukazujúcich, že Vodič je oprávnený využívať dané Vozidlo na spolujazdu ponúkanú na Stránke a negeneruje žiaden zisk z tejto činnosti.

Postavenie BlaBlaCar

Ani BlaBlaCar ani Stránka neposkytuje služby prepravy. Stránka je komunikačná platforma, ktorú Používatelia môžu využiť na vzájomné spojenie. BlaBlaCar nijako nezasahuje do Ciest, cieľov či načasovania Ciest. Dohodu o odvoze uzatvára konkrétny Vodič s konkrétnym Spolujazdcom. BlaBlaCar nie je stranou žiadnej dohody či transakcie medzi Používateľmi, ani nezodpovedá za žiadnu záležitosť, ktorá vznikne v súvislosti s rezerváciou zrealizovanou medzi Používateľmi.

Akékoľvek porušenie týchto Podmienok bude mať za  následok okamžité zablokovanie Používateľského konta Používateľa, ktorému môže byť znemožnený prístup k akýmkoľvek ďalším Službám.
2.3 Rezervácia
BlaBlaCar ponúka zdarma službu, ktorá umožňuje Používateľom navzájom sa priamo skontaktovať a dohodnúť si odvoz autom určením miesta, na ktorom sa stretnú a dohodnutím sa na podmienkach cesty (vrátane veľkosti batožiny, prípustnosti či neprípustnosti fajčenia, zvierat či prehrávania hudby vo vozidle atď.).

Používatelia berú na vedomie, že vzhľadom na charakter tejto služby a na skutočnosť, že ide o službu poskytovanú zdarma nemôžu Vodiči a Spolujazdci uplatniť žiaden postih voči BlaBlaCar za žiaden aspekt transakcie, vrátane aspektov, ktoré sa týkajú zrušenia, zmien na poslednú chvíľu, nedostavenia sa Vodiča či Spolujazdca na dohodnuté miesto alebo nezaplatenia Príspevku na náklady. Je najmä zodpovednosťou Vodiča, aby počas Cesty získal príslušnú úhradu od Spolujazdca.

BlaBlaCar nebude kontaktovať žiadnu stranu a nevykoná žiadne úkony žiadneho charakteru na správu rezervácií. Administrátormi služby Spolujazdy sú výlučne Vodič a Spolujazdci.

Upozorňujeme, že BlaBlaCar si vyhradzuje právo na zmenu ktoréhokoľvek aspektu Stránky alebo jej služieb, v rámci čoho môžu byť pridané nové služby (prípadne za poplatok) alebo zrušené niektoré služby.

Rezervácia má osobný charakter pre Vodiča a Spolujazdca. Totožnosť Vodiča a Spolujazdca musí zodpovedať totožnosti, ktorú každý z nich poskytol BlaBlaCar. V prípade, že totožnosť Vodiča alebo Spolujazdca sa nezhoduje s totožnosťou poskytnutou na Stránke je Používateľ oprávnený zrušiť Cestu.

Vodič sa zaväzuje voči BlaBlaCar a voči Spolujazdcovi resp. Spolujazdcom, že vykoná Cestu, v rámci ktorej na Stránke ponúkol odvoz v dohodnutý dátum, čas a na dohodnutom mieste. Vodič sa ďalej zaväzuje voči Spolujazdcovi resp. Spolujazdcom, že jeho Vozidlo má tvrdený počet miest, na ktoré boli vykonané Rezervácie.

2.4  Vzájomné Povinnosti Vodiča a Spolujazdca
Povinnosti Vodiča

Každý Vodič sa zaväzuje a súhlasí, že:

 • sa dostaví s uvedeným Vozidlom včas na dohodnuté miesto;
 • všetkých Spolujazdcov bude bezodkladne informovať o akejkoľvek zmene Cesty;
 • ak sa rozhodne zmeniť Cestu v akomkoľvek ohľade, zaväzuje sa, že bude kontaktovať všetkých Spolujazdcov, ktorí si túto Cestu rezervovali a že získa súhlas všetkých Spolujazdcov so zmenou;
 • je povinný počkať Spolujazdca resp. Spolujazdcov na dohodnutom mieste vyzdvihnutia minimálne 30 minút po uplynutí dohodnutého času (od Spolujazdca sa však očakáva dochvíľnosť) a
 • je povinný dodržiavať všetky pravidlá cestnej premávky a príslušnú legislatívu štátov, v ktorej prevádzkuje vozidlo a jazdiť bezpečne.

Povinnosti Spolujazdcov

Každý Spolujazdec sa zaväzuje a súhlasí, že:

 • sa dostaví na dohodnuté miesto v dohodnutom čase podľa dohody s Vodičom;
 • v prípade, že bude nevyhnutné, aby zrušil Cestu, bude o tom okamžite informovať Vodiča;
 • počká na príjazd Vodiča na mieste vyzdvihnutia minimálne 30 minút po uplynutí dohodnutého času;
 • zaplatí Vodičovi Príspevok na náklady.

V prípade, že Spolujazdec alebo Vodič nesplní ktorékoľvek z týchto podmienok alebo akékoľvek iné Podmienky, vyhradzuje si BlaBlaCar právo na uschovanie údajov súvisiacich s takým nesplnením/porušením podmienok, na zverejnenie alebo sprístupnenie týchto údajov v online profile daného Používateľa a na zablokovanie alebo zrušenie prístupu Používateľa k Stránke.

2.5 Poistenie
Vodič sa zaväzuje a súhlasí, že si obstará a udrží v platnosti poistenie, ktoré bude kryť Cestu a akýkoľvek odvoz, ktorý ponúkne alebo rezervuje prostredníctvom Stránky (vrátane, na odstránenie pochybností, poistenie na krytie akejkoľvek časti Cesty v zahraničí). Vodič sa zaväzuje, že na požiadanie Spolujazdcovi pred Cestou poskytne doklad o platnosti svojej poistnej zmluvy. Vodič sa okrem toho zaväzuje, že bude mať platné vodičské oprávnenie a že bude vlastniť Vozidlo alebo bude oprávnený na jeho užívanie a že Vozidlo bude mať platné osvedčenie o emisnej a technickej kontrole vydané STK a súhlasí s tým, že Spolujazdec je oprávnený kedykoľvek až do ukončenia Cesty žiadať od neho predloženie dokladu o poistení Vodiča, registrácii Vozidla, vodičskom oprávnení a o osvedčení o emisnej a technickej kontrole vydanom STK.

Podľa vedomostí BlaBlaCar poisťovne zväčša zastávajú názor, že Spolujazdec, ktorý prispieva len na náklady na cestu sa považuje za osobu, ktorá cestuje zadarmo a považuje sa teda za spolujazdca – tretiu osobu, na ktorú sa vzťahuje krytie z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu v Slovenskej republike.BlaBlaCar však v tejto súvislosti neposkytuje žiadnu záruku ani ubezpečenie a Vodič je zodpovedný za overenie si skutočnosti, že jeho príslušná poisťovňa poskytuje primerané krytie v Slovenskej republike alebo v inom štáte sveta.

Každý Vodič a Spolujazdec si vzájomne potvrdia, že Vodič je krytý platným poistením počas danej Cesty. Vodič je povinný potvrdiť skutočnosť, že jeho poistná zmluva mu umožňuje prevážať vo vozidle spolucestujúcich a že daná poistná zmluva pokrýva všetkých Spolujazdcov a akúkoľvek nehodu či udalosť, ku ktorej môže dôjsť počas Cesty.

Vodič a Spolujazdec berú na vedomie, že v prípade bežného nekomerčného poistenia je možné, že poisťovňa odmietne nárok na úhradu straty či škody vznikajúcej v prípade, že Vodič dosiahol alebo chcel dosiahnuť zisk.

Vodič nesmie od Spolujazdca získať žiadnu inú platbu okrem Príspevku na náklady a v žiadnom prípade mu nesmie vzniknúť zisk.

Vodič sa týmto zaväzuje, že vypočíta svoje náklady (na pohonné hmoty, diaľničné/cestné poplatky, údržbu, opravy, STK) odpisy a poistenie svojho Vozidla) a zaručuje sa, že suma všetkých Príspevkov na náklady, ktoré si vyžiada od svojich Spolucestujúcich nebude viesť k vzniku žiadneho zisku.

V prípade, že Vodič dosiahne zisk alebo že poisťovňa z akéhokoľvek iného dôvodu neuzná či odmietne uznať akýkoľvek nárok / poistnú udalosť vznikajúci počas Cesty, za vzniknuté finančné dôsledky, straty a škody bude zodpovedný Vodič a BlaBlaCar nebude v žiadnom prípade zodpovedná voči Vodičovi či Spolujazdcovi.

BlaBlaCar si vyhradzuje právo na okamžité zablokovanie účtu používateľa alebo Používateľa a na upozornenie príslušných orgánov v prípade, že zistí poskytovanie služieb v rámci výkonu povolania.
2.6 Overenie telefónneho čísla
Na zvýšenie dôveryhodnosti, odstránenie prípadných preklepov či zle zadaných čísel je každý Používateľ oprávnený overiť si svoje mobilné telefónne číslo. Overenie telefónneho čísla prebieha tak, že Používateľ poskytne svoje mobilné telefónne číslo spoločnosti BlaBlaCar, na čo následne dostane SMS správu so 4-miestnym číselným kódom, ktorý môže použiť na overenie platnosti na Stránke.

Táto služba je poskytovaná bezodplatne, okrem prípadných poplatkov, ktoré účtuje mobilný operátor Používateľa za prijatie SMS správy.
2.7 Zahraničné Cesty a zahraničné rezervácie
Prostredníctvom Stránky je možné rezervovať si aj zahraničné Cesty. Zahraničná Cesta je akákoľvek Cesta, ktorej akýkoľvek úsek sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky. V prípade rezervácie zahraničnej Cesty sú Vodiči povinní zabezpečiť, že ich poistenie bude kryť cestu mimo územia Slovenskej republiky. Vodič je okrem toho povinný zabezpečiť, že jeho vozidlo bude vyhovovať všetkým príslušným predpisom, pravidlám a obmedzeniam platným v zahraničí.

2.8 Správy medzi Členmi

BlaBlaCar môže preskúmať, skenovať a moderovať správy, ktoré si Členovia vymieňajú medzi sebou prostredníctvom tejto Stránky, najmä pokiaľ ide o predchádzanie podvodom, účely súvisiace s podporou zákazníkov, uplatňovaním zmlúv uzatvorených s členmi BlaBlaCar (ako sú Podmienky) a zabezpečenie súladu s platnými právnymi predpismi. Napríklad, aby sa zabránilo obchádzaniu jeho rezervačných služieb, BlaBlaCar môže skenovať a analyzovať správy odoslané prostredníctvom platformy, aby si overilo, že neobsahujú žiadne kontaktné údaje alebo odkazy na ďalšie webové stránky.

Používaním Stránky a prijatím Podmienok Zmluvy Člen súhlasí, že BlaBlaCar, podľa vlastného uváženia, môže preskúmať, analyzovať a moderovať správy vymieňané prostredníctvom tejto Stránky.

Člen sa zaväzuje k odosielaniu správ iba s ohľadom na rezerváciu zdieľania auta a v súlade s účelom tejto Stránky. Člen sa zaväzuje zdržať sa užívania správ pre súkromnú alebo dôvernú komunikáciu.

BlaBlaCar si vyhradzuje právo filtrovať alebo odstrániť správy a pozastaviť alebo ukončiť Používateľský účet Člena a prístup Člena na Stránku, ak sa počas moderovania správ zaslaných Členom bude zdať, že on/ona nedodržiava Podmienky a/alebo platné právne predpisy.

3. Zodpovednosť


BlaBlaCar nie je stranou žiadnej dohody medzi Vodičom a Spolujazdcom a nie je zodpovedná voči žiadnemu z nich, pokiaľ spôsobená škoda či strata nevznikla z dôvodu nedbanlivostného konania BlaBlaCar. BlaBlaCar vynaloží svoje primerané úsilie, aby zabezpečila dostupnosť Stránky 24 hodín denne, ale prístup k Stránke môže byť občas obmedzený z dôvodu vykonávania potrebných opráv, údržby či nastavenia nových jej prvkov alebo služieb, prípadne môže byť nedostupná z dôvodov, ktoré sú mimo dosahu BlaBlaCar. BlaBlaCar nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne chyby, vynechania, ani za výsledky dosiahnuté použitím informácií na Stránke, ani za technické problémy, ktoré môžu Používateľom vzniknúť pri používaní Stránky. V prípade, že Používateľ objaví chybu / závadu, môže kontaktovať spoločnosť (support+sk@blablacar.com) aBlaBlaCar sa vynasnaží o odstránenie tejto chyby / závady v čo najskoršom termíne.

BlaBlaCar nebude zodpovedná voči Používateľovi v prípade podvodu pri použití platobných prostriedkov zo strany Spolujazdca. V tomto prípade neposkytne BlaBlaCar Vodičovi žiadnu náhradu ani odškodnenie žiadnej povahy.

BlaBlaCar nie je zodpovedná za žiadnu stratu či škodu, ktorá vznikla v dôsledku:

 • poskytnutia nesprávnych či neúplných údajov zo strany Používateľa;
 • zrušenia Cesty Vodičom či Spolujazdcom;
 • neuhradenia Príspevku na náklady;
 • podvodu, zámerného zavádzania či porušenia zákonnej povinnosti alebo porušenia ktorejkoľvek z týchto Podmienok Vodičom alebo Spolujazdcom pred Cestou, počas nej alebo po nej.

BlaBlaCar nebude zodpovedná voči žiadnemu Používateľovi za žiadnu obchodnú, finančnú či hospodársku stratu, ani za žiadnu následnú či nepriamu škodu, akou je napr. strata dobrého mena, strata batožiny, ušlý zisk, strata očakávaných úspor či strata príležitostí, ktorá vznikne v dôsledku služieb poskytovaných spoločnosťou BlaBlaCar (bez ohľadu na to, či k takej strate či škode došlo v dôsledku nedbanlivostného konania spoločnosti BlaBlaCar alebo inak), okrem prípadov podvodu, úmyselného zamlčovania skutočností či krádeže.

Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť BlaBlaCar za smrť či ublíženie na zdraví v dôsledku nedbanlivostného konania na strane BlaBlaCar.

Vzhľadom na to, že Vodiči sú povinní mať platné poistenie počas celej Cesty a že služby BlaBlaCar sa obmedzujú na vzájomné prepojenie Vodičov so Spolujazdcami a že BlaBlaCar nemôže vykonávať dohľad nad žiadnou Cestou, Používatelia týmto vyjadrujú svoj súhlas s vyššie uvedenými obmedzeniami zodpovednosti BlaBlaCar, ktoré sú primerané.

4. Všeobecné podmienky

4.1 Zablokovanie či zrušenie prístupu k Stránke
Používateľ týmto berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, že nedodrží niektoré alebo všetky Podmienky je BlaBlaCar oprávnená kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia dočasne či trvalo prerušiť alebo zablokovať všetky služby alebo ich časť alebo prístup k Stránke (vrátane Používateľských účtov).
4.2 Duševné vlastníctvo
Formát a obsah tejto Stránky je chránený právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodným autorským právom a BlaBlaCar si vyhradzuje všetky práva, ktoré má v súvislosti so svojim autorskými dielami, ktoré vlastní alebo užíva na základe licencie.

Všetky práva vo vzťahu k akýmkoľvek registrovaným či neregistrovaným ochranným známkam (ktoré BlaBlaCar vlastní alebo užíva na základe licencie), ktoré sa zobrazujú na Stránke sú vyhradené.

Túto Stránku, ani žiadnu jej časť nie je možné reprodukovať, kopírovať, duplikovať, predávať, opätovne predávať, navštevovať ani inak využívať na akékoľvek komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti BlaBlaCar. Žiadna osoba nie je oprávnená systematicky extrahovať a/alebo opätovne používať časti obsah Stránky bez výslovného písomného súhlasu BlaBlaCar. Prísne sa zakazuje najmä využitie vyťažovania dát, robotov alebo podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu dát na účely extrahovania akýchkoľvek podstatných častí tejto stránky (jednorazovo alebo viacnásobne) na ich opätovné použitie.

4.3 Obsah Stránky poskytovaný Používateľmi
Zobrazením obsahu na tejto Stránke Používatelia poskytujú výslovné oprávnenie BlaBlaCar na zobrazenie tohto obsahu a na jeho použitie na akýkoľvek iný obchodný účel BlaBlaCar.

Používatelia tejto Stránky sú týmto výslovne upozornení, že nesmú zverejňovať žiaden hanlivý, zavádzajúci či urážlivý obsah, ani žiaden obsah, ktorý by porušoval práva duševného vlastníctva akýchkoľvek iných osôb (napr. autorské práva). Akýkoľvek takýto obsah je v rozpore s predpismi spoločnosti BlaBlaCar a BlaBlaCar za tento obsah nepreberá žiadnu zodpovednosť, pričom príslušný používateľ bude osobne zodpovedný za všetky škody či inú zodpovednosť, ktorá v tomto prípade vznikne a zaväzuje sa, že BlaBlaCar odškodní v súvislosti s akoukoľvek zodpovednosťou, ktorá jej prípadne vznikne v dôsledku [zverejnenia] tohto obsahu. BlaBlaCar však vykoná všetky príslušné kroky, ktoré budú v jej možnostiach na čo najskoršie odstránenie tohto obsahu zo Stránky ihneď, ako sa o takomto nevhodnom obsahu dozvie.
4.4 Partnerské stránky
BlaBlaCar si vyhradzuje právo na reprodukciu akýchkoľvek údajov, ktoré sú zobrazené na Stránke alebo na partnerských stránkach.

Najmä reklamy, ktoré sú zverejnené na jednej zo stránok, ktorej správu zabezpečuje BlaBlaCar sama alebo v spolupráci s ďalšími osobami môžu byť zreprodukované na iných stránkach, ktorých správu zabezpečuje BlaBlaCar alebo tretie osoby alebo v spolupráci s ďalšími osobami.

5. Rozhodné právo a príslušnosť súdov


Tieto podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a o všetkých sporoch, ktoré vznikajú v súvislosti s nimi rozhodujú príslušné súdy Slovenskej republiky.

Používaním tohto webu súhlasíte s tým, že na analýzu návštevnosti aplikujeme súbory cookies. Prečítajte si viac o používaní cookies

Ponúkni jazdu